Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Masz sprawę karną?

Prawo karne definiuje się jako zespół przepisów regulujących odpowiedzialność karną za czyn zabroniony.

Kodeks karny zawiera przepisy definiujące, jakie zachowanie jest zabronione w polskim porządku prawnym i jakie są jego prawne konsekwencje (sankcje karne), kodeks postępowania karnego reguluje zasady procedowania w zakresie zachowania zabronionego prawem; kodeks karny wykonawczy zawiera przepisy związane z zasadami wykonywania orzeczeń zapadłych
w toku postępowania karnego (w szczególności orzeczonych kar i środków karnych, zastosowanego tymczasowego aresztowania).

Związane z prawem karnym, w jego najszerszym rozumieniu, jest także:

- prawo wykroczeń (uregulowane w: kodeksie wykroczeń oraz kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia), które dotyczy odpowiedzialności za czyny społecznie szkodliwe;

- prawo nieletnich (uregulowane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich), regulujące odpowiedzialność osób, które nie mogą, z uwagi na wiek, ponosić odpowiedzialności karnej na gruncie kodeksu karnego, ale ich zachowanie jest czynem karalnym, podlegającym określonym sankcjom przewidzianym dla nieletnich.

Istnieją także ustawy poświęcone tylko szczegółowym zagadnieniom karnym, takie jak: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Warto pamiętać, że przepisy karne zawiera prawie każdy zbiór uregulowań normujących daną dziedzinę prawa, np. prawo autorskie, prawo pracy, prawo własności przemysłowej.

Zagadnienia karne stanowią bardzo szeroką dziedzinę prawa, w której szczególnie istotna jest świadomość prawna. Jeżeli masz sprawę karną, zagadnienia te kompetentnie pomoże poznać Ci adwokat.

W wielu sprawach w postępowaniu karnym możesz – będąc stroną pokrzywdzoną przestępstwem lub oskarżonym - skorzystać z instytucji mediacji.