Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Izba Adwokacka w Siedlcach – historia i współczesność

W 1975 r., w wyniku reformy podziału administracyjnego kraju, utworzono czterdzieści dziewięć województw, w miejsce dotychczasowych siedemnastu jednostek.

Naczelna Rada Adwokacka postanowiła dostosować do nowego podziału administracyjnego ilość izb adwokackich.

Uchwałą z 17 czerwca 1975 r. NRA utworzyła siedem nowych izb adwokackich, a mianowicie w: Bielsku Białej, Wałbrzychu, Radomiu, Częstochowie, Toruniu, Płocku i Siedlcach. Terytoria nowych izb wydzielone zostały z obszarów dotychczasowych siedemnastu izb. Przyjęto zasadę, że izba powinna pokrywać się terytorialnie z granicami jednego lub dwóch nowych województw. Izba Adwokacka w Siedlcach objęła swoim zasięgiem dwa nowoutworzone województwa – bialskopodlaskie i siedleckie.

Powołani zostali pełnomocnicy ds. organizacji nowych izb. W przypadku Siedlec pełnomocnikiem tym został adw. Feliks Sadownik, pełniący wówczas funkcję Kierownika Zespołu Adwokackiego w Siedlcach.

W październiku 1975 r. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Izby Siedleckiej. Wzięli w nim udział adwokaci mający swe siedziby zawodowe w miejscowościach położonych na terenie województw bialskopodlaskiego i siedleckiego. Zgromadzenie dokonało wyboru składu osobowego organów statutowych Izby. Pierwszym Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach wybrany został adw. Feliks Sadownik. Godność tę adwokaci Izby powierzali mu jeszcze wielokrotnie w następnych kadencjach. W efekcie adw. Feliks Sadownik przewodził Izbie jako Dziekan do 2001 r. z przerwą w latach 1989-1995, kiedy to pełnił zaszczytną funkcję Członka Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

W kadencji 1989 – 1992 funkcję Dziekana ORA w Siedlcach pełnił przez kilka miesięcy adw. Witold Okniński, a po złożeniu rezygnacji, w związku z powołaniem na stanowisko Prokuratora Wojewódzkiego w Siedlcach, Zgromadzenie Izby godność Dziekana powierzyło adw. Maciejowi Żbikowskiemu. Pełnił on tę funkcję jeszcze przez kolejną kadencję do 1995 r. Potem, jak wspomniano wyżej, na stanowisko Dziekana powrócił adw. Feliks Sadownik, piastując je do roku 2001.

Przez dwie kolejne kadencje – w latach 2001 – 2007 funkcję Dziekana pełnił adw. Janusz Steć. Następnie w latach 2007-2011 Izbie przewodził jako Dziekan adw. Wojciech Troszkiewicz. Na zgromadzeniu Izby w 2011 r. na stanowisko Dziekana ORA w Siedlcach wybrany został ponownie adw. Janusz Steć.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r,. Izbę Adwokacką Siedlcach tworzyło 169 adwokatów, w tym 151 wykonujących zawód, a nadto 47 aplikantów adwokackich.

Na terenie właściwości Izby zamieszkuje około 1 000 000 osób.

Izba Adwokacka Siedlecko-Bialskopodlaska obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym następujące powiaty: siedlecki grodzki, siedlecki ziemski, bialskopodlaski grodzki, bialskopodlaski ziemski, miński, łukowski, radzyński, sokołowski, garwoliński, węgrowski, parczewski i łosicki.

Teren Izby obejmuje właściwość Sądu Okręgowego w Siedlcach ( Sądy Rejonowe w: Siedlcach, Mińsku Maz. Garwolinie, Węgrowie, Sokołowie Podl.) oraz częściowo Sądu Okręgowego w Lublinie (Sądy Rejonowe w: Białej Podl., Radzyniu Podl., Łukowie)