Slide
Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Kim jesteśmy i w czym pomagamy?

„ADWOKAT” - to marka - najwyższy znak jakości na rynku usług prawnych.

Adwokat to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że cechuje go najwyższy profesjonalizm będący wypadkową kwalifikacji merytorycznych i etycznych.

Zawód ten cieszy się najwyższym prestiżem spośród wszystkich zawodów prawniczych na rynku usług prawnych w naszym kraju, co wykazują niezmiennie badania opinii publicznej.

Na swą „markę” Adwokaci zapracowali. Stworzyła ją historia i tradycja tego zawodu, a współczesność daje najlepsze dowody na to, że na rynku usług prawnych w Polsce, marka ADWOKAT nie ma sobie równych.

Historia i tradycja zawodu adwokata

Adwokatura jako grupa zawodowa sięga swą tradycją czasów antycznych , zaś kształtowała się w Europie przez wiele stuleci.

Patronem adwokatów jest trzynastowieczny święty Iwo z Bretanii (Yves Helory, 1253–1305), proboszcz, sędzia, w końcu – adwokat, który praktykę adwokacką rozumiał jako służenie drugiemu człowiekowi bez względu na jego pochodzenie i majątek. Najlepszym tego dowodem był fakt, że odziedziczony po rodzicach dom przeznaczył na klasztor oraz przytułek dla ubogich.

Na ziemiach polskich, w dobie renesansu i później, zwłaszcza z nadejściem oświecenia, ranga i status zawodu adwokata (obrońcy) ewoluowały. Zawód ten stał się odrębną i samodzielną profesją, z czasem dążącą do utworzenia niezależnych od władzy państwowej korporacji. Zawód adwokata stał się wówczas zawodem wolnym i niepowiązanym z żadnym innym zajęciem.

Nowożytny samorząd adwokacki powołany został do życia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Polskiego z 24 grudnia 1918 r. „Tymczasowy Statut Palestry Państwa Polskiego”.

Samorząd adwokacki swój byt rozpoczął z chwilą powstania Niepodległej Polski. Adwokatura od tego czasu jest częścią demokratycznych struktur państwowych i częścią niezawisłego wymiaru sprawiedliwości

Współczesność Adwokatury

Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Samorząd adwokacki działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). Zgodnie z tym przepisem samorząd adwokacki sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ustroju Adwokatury oraz zasady wykonywania zawodu adwokata jest ustawa z 26 maja 1982 r. „Prawo o adwokaturze”. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana.

Obecnie niezależność to jeden z podstawowych filarów i kanonów zawodu adwokata. 

Adwokat w swoich działaniach jest niezależny od jakiejkolwiek władzy i ma obowiązek działania tylko w interesie Klienta, w granicach określonych przez prawo.

Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka, która ma charakter bezwzględny i jest nieograniczona w czasie.

Adwokat korzysta z wolności słowa i pisma.

Każdego adwokata obowiązują zasady etyki adwokackiej i godności zawodu.

Za przewinienia dyscyplinarne adwokat ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądami dyscyplinarnymi. Najsurowszą karą dyscyplinarną jest wydalenie z Adwokatury.

Każdy adwokat jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane Klientowi przy wykonywaniu zawodu (błąd w sztuce adwokackiej). Jest to instrument gwarantujący Klientom bezpieczeństwo finansowe w korzystaniu z usług adwokackich.

Takiej gwarancji Klient nie ma, jeśli decyduje się na usług nieprofesjonalnych podmiotów świadczących tzw. usługi prawne.

Dlaczego warto korzystać z usług adwokata

Dość powszechne jest przekonanie, że skorzystanie z pomocy adwokata to ostateczność, że pomoc ta nie jest niezbędna na co dzień. Nic bardziej mylnego.

O konieczności stałego i powszechnego korzystania z pomocy prawnej adwokata przekonali się już dawno obywatele państw Europy Zachodniej. W takich krajach jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i inne, nikt rozsądny i zapobiegliwy nawet nie próbuje mierzyć się z problemami prawymi samodzielnie. W każdej sprawie karnej, cywilnej, rodzinnej, administracyjnej, gospodarczej, podatkowej, pracowniczej itp. powszechnie korzysta się z usług adwokata. Fachowa pomoc prawna jest uznawana jako coś absolutnie oczywistego i niezbędnego.

Taki model powszechnego korzystania z usług adwokackich wcześniej, czy później obowiązywać będzie i w naszym kraju.

Pomoc prawna udzielana przez adwokata może dotyczyć kilku dziedzin, które często się przenikają, przez co samodzielne odnalezienie się w zawiłościach przepisów prawnych może być bardzo trudne, a co za tym idzie rodzić niebezpieczeństwo popełnienia błędów, których konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Adwokat, specjalizujący się w danej dziedzinie może skutecznie poradzić i reprezentować interesy Klienta kompleksowo.

Celem znalezienia profesjonalnego rozwiązania dla Twoich spraw możesz skorzystać z pomocy adwokata także w mediacji prowadzonej na etapie przesądowym. Adwokat w mediacji może reprezentować Cię jako pełnomocnik bądź poprowadzić mediację jako mediator.