Image not available

Szukasz adwokata ? Zapraszamy tutaj

Ślubowanie adwokatów Izby Siedleckiej

28 czerwca 2016 roku w pomieszczaniach reprezentacyjnych Hotelu Janusz w Siedlcach jedenastu adeptów sztuki adwokackiej dostąpiło uroczystej chwili złożenia ślubowania. Uroczystość, będąca zwieńczeniem trzech lat aplikacji, praktyki oraz pomyślnie zdanego egzaminu uprawniającego do wstąpienia w szeregi adwokatów, stała się wydarzeniem, które wiąże dotychczasowe nadzieje i oczekiwania z trudną, szczególnie obecnie, rzeczywistością dla adwokatów rozpoczynających wykonywanie zawodu.

Zgromadzonych przywitał adw. Janusz Steć Dziekan ORA w Siedlcach. Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt ślubowania przez powtórzenie za Dziekanem ds. szkolenia aplikantów adw. Wojciechem Troszkiewiczem, Roty ślubowania, a następnie złożenie podpisu pod protokołem. Akt ślubowania złożony został wobec obecnych członków Okręgowej Rady Adwokackiej, patronów i licznych gości. Młodzi siedleccy adwokaci po raz pierwszy ślubowali w obecności sztandaru Izby Siedleckiej. Po odebraniu ślubowania nowo zaprzysiężeni adwokaci złożyli podziękowania władzom okręgowej rady, dziekanowi, kierownikom szkolenia, wykładowcom, patronom, pracownikom ORA oraz rodzinom ślubujących za ich wysiłek, zaangażowanie i wsparcie. Świeżo pasowani na adwokatów odbierali gratulacje od Dziekana i członków ORA. Kierując życzenia do młodych członków palestry adw. Janusz Steć wskazał, iż adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich. Wskazał, iż misją adwokata jest misja niesienia pomocy prawnej człowiekowi potrzebującemu tejże pomocy. Z perspektywy swojej wieloletniej pracy adwokackiej wskazywał, że wejście do palestry to nie tylko nobilitacja, ale przede wszystkim obowiązki – wobec klientów, wobec sądów, wobec samorządu. Obowiązki trudne, ale ich godne wypełnianie może przynieść wielką radość i satysfakcję. Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu Dziekan ORA w Siedlcach wyraził nadzieję, iż w codziennej pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura, z szacunkiem odnosząc się do patronów, koleżanek i kolegów oraz klientów.

Wydawnictwo prawnicze CH Beck ufundowało dla wszystkich ślubujących czasowy dostępu do systemu informacji prawniczej Legalis.

Po części oficjalnej Dziekan ORA Siedlce Janusz Steć udzielił obszernego wywiadu Regionalnej Telewizji Wschód, w której podkreślił rolę siedleckich adwokatów, którzy od 40 lat godnie reprezentują ten zawód zrzeszeni w Siedleckiej Izbie Adwokackiej.

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/8642,wiadomosci-regionalne-01072016

Uroczystość zakończyła się bankietem, na którym goście oprócz prowadzenia rozmów o przyszłości adwokatury, mogli raczyć się wyborną kuchnią przy chopinowskich dźwiękach muzyki klasycznej.